slide
cifersky-rybnik-3080
ts-500593292-microgreens

PRACUJEME V HARMONII

S PŘÍRODOU


Certifikáty


SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI ČSN EN ISO 9001:2001

Společnost Kavyl, spol. s r.o. má od roku 2003 vybudován svůj systém managementu jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2001. Tento systém se zabývá řízením organizací z hlediska zajišťování kvality produktů poskytovaných zákazníkům. Význam pojmů jakost či kvalita lze v duchu této normy vyjádřit jako vlastnost produktu posuzovaná z hlediska plnění požadavků zákazníka, případně jiných stanovených nebo závazných požadavků.

Základní pilíře systému jakosti:

Zpracovaná příručka jakosti a z ní vycházející směrnice systému jakosti. Veškeré procesy ve společnosti Kavyl, spol. s r.o. probíhají dle těchto směrnic na uvedených vzorech dokumentů a dokladů.

K systému jakosti je přiřazen soubor řízené interní a externí dokumentace (např. vlastní technologické postupy, technologické postupy dodavatelů stavebních hmot). Toto vše v praxi znamená, že jsme schopni doložit jakost prováděných prací a výrobních procesů současně s doložením jakosti zabudovaných výrobků.

Veškeré procesy probíhající ve firmě umíme určit v čase i v místě.

Za dodržování systému jakosti jsou zodpovědní všichni zaměstnanci společnosti Kavyl, spol. s r.o.

Systém byl doposud každoročně ověřován externím auditem prováděným certifikačním orgánem.20160223083212104-1
 
SYSTÉM ENVIROMENTÁLNÍHO MANAGMENTU ČSN EN ISO 14001:2005

Společnost Kavyl, spol. s r.o. si uvědomuje, že nesprávným řízením svých činností by mohla způsobit velkou a neobnovitelnou újmu životnímu prostředí. Proto se vedení v roce 2004 rozhodlo pro certifikaci systému řízení společnosti respektujícího ochranu životního prostředí, tzv. EMS - enviromental managment system, dle ČSN EN ISO 14001:2005.

V rámci tohoto systému se společnost při svých činnostech řídí následujícími zásadami:

Řízení Kavyl, spol. s r.o. je koordinováno s ohledem na ochranu přírody, vod a ovzduší, správné hospodaření s odpady, chemickými látkami, obaly a v souvislosti s tím vytváření zdravého pracovního prostředí pro své zaměstnance.

Podpora spolupráce s obchodními partnery ve smyslu zásad politiky ochrany životního prostředí.

Plnění požadavků platných právních předpisů a jiných závazných požadavků k ochraně životního prostředí.

Minimalizace dopadu případných havárií.

Vedení společnosti své zaměstnance průběžně informuje, vzdělává a vytváří podmínky pro své zaměstnance v oblasti ochrany životního prostředí.

Samozřejmostí je kontrola uplatňování výše zmiňovaných zásad, jejich přezkoumávání, vyhodnocování a aktuální doplňování.
 20160223083222652-1   
SYSTÉMU MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ČSN EN ISO 18001:1999

Od roku 2005 je společnost Kavyl, spol. s r.o. také certifikována v souladu s normou ČSN EN ISO 18001:1999. Tento systém se zabývá managmentem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vedení organizace tím vyjadřuje závazek, že:

Zajistí vhodnou kontrolu nad riziky ohrožujícími zdraví a bezpečnost, která vznikají při pracovních činnostech.

Neustále bude zlepšovat svůj systém SMBOZP.

Prokonzultuje se zaměstnanci záležitosti, které ovlivňují jejich zdraví a bezpečnost.

Zajistí a bude udržovat bezpečné stroje a zařízení.

Zajistí bezpečnou manipulaci s materiály a jejich bezpečné používání.

Zajistí informování a instruování zaměstnanců a dozor nad nimi.

Zajistí, aby všichni zaměstnanci byli způsobilí pro plnění svých úkolů, a poskytne jim vhodné školení.

Bude udržovat bezpečné a zdravé pracovní podmínky.

Bude podle potřeby a v pravidelných intervalech způsob zajištění přezkoumávat a revidovat.

Bude plnit právní a ostatní požadavky a jiné požadavky, ke kterým se přihlásila.
20160223083245925-1
 

qwe1     20160223110729505-2_1600x900ms


Zaměstnanci se každoročně zúčastňují odborných seminářů a školení týkající se aktuálních problematik ve své činnosti.

Napište nám

Zpracovávám...